Organizácie zaoberajúce sa svetelným znečistením

Spolupredkladateľom projektu je Slovenský zväz astronómov zo sídlom na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Slovenský zväz astronómov /ďalej len SZA/ je občianske združenie záujemcov a priaznivcov astronómie. Členovia SZA sa aktívne podieľajú na výskumnej práci v oblasti astronómie. Pozorovanie medziplanetárnej hmoty – meteorov v ktorom je aj vďaka členom SZA Slovensko svetovou pozorovateľskou veľmocou.

Viac o problematike svetelného znečistenia nájdete aj na tejto úvodnej stránke.

Slovenský zväz astronómov amatérov

Spolupredkladateľom projektu je Slovenský zväz astronómov zo sídlom na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Slovenský zväz astronómov /ďalej len SZA/ je občianske združenie záujemcov a priaznivcov astronómie. Členovia SZA sa aktívne podieľajú na výskumnej práci v oblasti astronómie. Pozorovanie medziplanetárnej hmoty – meteorov v ktorom je aj vďaka členom SZA Slovensko svetovou pozorovateľskou veľmocou, pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom a planétkami – v minulom roku sme mali česť hostiť v Starej Lesnej XXVIth European Symposium on Occultation Projects – 26. Ročník európskeho seminára o pozorovaní zákrytov, ktorého sa zúčastnili profesionálni a amatérski astronómovia z celej Európy. Za viac ako 30 rokov existencie SZA zorganizovala nespočetné množstvo seminárov a prednášok za účelom priblíženia astronómie širokému spektru záujemcov.

V poslednom období sa SZA začína aktívne zapodievať ako jedna z mála organizácii na Slovensku problematikou svetelného znečistenia.

Oficiálna stránka organizácie je www.szaa.org

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky a je samostatnou právnickou osobou. Oficiálna skratka názvu v slovenskom jazyku je SAS pri SAV.

Oficiálny názov v anglickom jazyku je Slovak Astronomical Society. Sídlom Spoločnosti je Astronomický ústav SAV, 05960 Tatranská Lomnica č. 154, Vysoké Tatry   Poslaním je najmä šíriť vedecké poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vedných disciplín. Prispievať k rozvoju astronómie na Slovensku. Spoločnosť usporadúva národné a medzinárodné vedecké podujatia. Vyvíja vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. Spolupracuje pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, astronomickými zariadeniami, výskumnými a inými pracoviskami.   Na plnenie odborných úloh vytvára sekcie alebo odborné komisie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

Oficiálna stránka organizácie je sas.astro.sk

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV Sekcia vznikla v marci 2008. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snažíme sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

Predseda: Ing. Pavol Ďuriš
Tajomník: RNDr. Peter Begeni begi(zavinac)begi(bodka)sk
Členovia: Jaroslav Merc
RNDr. Pavol Rapavý pavol.rapavy(zavinac)gmail(bodka)com
Ing. Roman Švihorík
Peter Zbončák
RNDr. Miroslav Znášik
RNDr. Jozef Žižňovský, CSc.
René Novysedlák rene.novysedlak(zavinac)vesmir.sk

Kontakt: kontakt@svetelneznecistenie.sk