Svieťme si na cestu... nie na hviezdy - 4.ročník

, Autor:
Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická společnost v spolupráci s ďalšími astronomickými subjektmi vyhlasujú 4. ročník medzinárodnej Česko – Slovenskej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia.


Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická společnost v spolupráci s ďalšími astronomickými subjektmi vyhlasujú 4. ročník medzinárodnej Česko – Slovenskej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia.

Organizátor: Hlavnými organizátormi súťaže sú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Česká astronomická společnost. Na organizovaní súťaže sa ďalej podieľa Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Slovenský zväz astronómov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Cieľ súťaže

Osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácie správneho osvetlenia, zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov za elektrickú energiu.

Súťažné kategórie:

 1. Ako rozhodne nesvietiť. Do tejto kategórie patria snímky, ktoré zachycujú nesprávne svietenie, napríklad nevhodné nasvietenie domov, komunikácií, reklamných plôch a bezúčelné plytvanie energiou, včítanie ukážok nevhodných svietidiel.
 2. Správne svetlo. Táto kategória snímok zachycuje správne typy svietidiel a osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu.
 3. Variácie na tému svetlo a tma. Táto kategórie je úplne otvorená a umožňuje autorovi široké pole pôsobnosti. Nemal by však zabudnúť o čom súťaž je, teda o správnom a nesprávnom osvetlení.

V 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2014

Sponzori súťaže: TROMF Banská Bystrica, Supra Praha, společnost ASTROPIS, časopis KozmosV každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta.

Prvé miesto: 100 €
Druhé miesto: 60 €
Tretie miesto: 30 €

Pozn.: Oceneným v ČR bude cena zaslaná v € a na účet pripísaná podľa aktuálneho kurzu.

Organizátori súťaže zároveň umožnia hlasovať širokej verejnosti z výberu zaslaných fotografií cez internet o výhercovi Ceny divákov.

Ocenení Cenou divákov (fotografia s najvyšším počtom hlasov zo SR a ČR) získajú vecnú cenu od sponzorov a vylosovaní hlasujúci (z ČR a SR) získajú ročné predplatné časopisu Astropis alebo Kozmos.

Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
 • Zhotovenie fotografie nie je obmedzené miestom a časom.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.

Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže.

Počet prác:


Každý autor môže zaslať do súťaže neobmedzený počet snímok. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.

Formát a zasielanie súťažných snímok:


Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu fotosoutez@astro.cz.

Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.

Na digitálnych nosičoch CD a DVD je možné posielať obrázky bez obmedzenia ich maximálnej veľkosti.

Snímky na digitálnych nosičoch posielajte na adresu (obálku označte fotosoutěž/fotosúťaž):

Z ČR:

Západočeská pobočka České astronomické společnosti
Hvězdárna v Rokycanech
Voldušská 721/II
337 01 Rokycany

Zo SR:

Hvezdáreň
Tomášovská 63
979 01 Rimavská Sobota

Každá súťažná práca musí mať pripojený textový súbor (s rovnakým názvom ako súťažná práca) s týmito údajmi:

- súťažná kategória,
- názov snímky,
- meno a priezvisko autora,
- vek,
- adresa pre korešpondenciu,
- e-mail,
- číslo účtu (pre prípad ocenenia)
- miesto, dátum a čas expozície, parametre použitého prístroja (vhodné je ponechať EXIF)
- uvítame aj popis fotografie

Vyhodnotenie súťaže:


Súťaž vyhodnotí odborná porota zložená zo zástupcov usporiadateľských organizácií do 20. 11. 2014.

Porota v prvých dvoch kategóriách spolupracuje s odborníkom v odbore osvetľovania.

Výsledky budú zverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

Všeobecné podmienky:

 • účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie a že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám
 • fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovania všetkých autorských práv
 • účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže
 • vybrané fotografie môžu byť zaradené do nekomerčnej fotobanky svetelného znečistenia, ktorej správcom je ČAS a SZA. Komerčné použitie fotografie bude so súhlasom autora.
 • účastník súťaže vyjadruje dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je v ČR Česká astronomická společnost, v SR Slovenský zväz astronómov.